PROTESTO
Giriş Tarihi : 28-08-2019 15:51

Datçalı ka­dın­lar, ka­dı­na şiddete tepki için yü­rü­dü

Datça Kadın Plat­for­mu üyeleri, eski eşi ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len Emine Bulut için “Yasta değil is­yan­da­yız” slo­ga­nıy­la yürüyüş düzenledi..

Datçalı ka­dın­lar, ka­dı­na şiddete tepki için yü­rü­dü
Datça Kadın Plat­for­mu üyeleri, eski eşi ta­ra­fın­dan öl­dü­rü­len Emine Bulut için “Yasta değil is­yan­da­yız” slo­ga­nıy­la yürüyüş düzenledi.
Ellerinde taşıdıkları dövizlerle Şen­ka­ya Kav­şa­ğı’n­dan baş­la­ya­rak Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı­na kadar yü­rü­yen kadınlar adına konuşan Datça Kadın Platformu üyesi avukat Gülhan Keleş, “Tem­muz ayın­da 31 günde 31 kadın öl­dü­rül­dü. Ağus­to­su say­ma­dık. Kah­ro­lu­yo­ruz ölü­le­ri­mi­zi say­dı­rı­yor­lar bize. Sa­de­ce Ağus­to­sun son üç dört gü­nün­de: kı­zı­nın gö­zü­nün önün­de kat­le­di­len ve sa­de­ce ölümü sey­re­di­len Emine Bulut’la bir­lik­te 23 Ağus­tos­ta Emine Noyan Pat­nos’ta ko­ca­sı ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü. Yine 23 Ağus­tos­ta Konya’da 3 çocuk an­ne­si Tuba Erol 20 ye­rin­den bı­çak­la­na­rak öl­dü­rül­dü. 24 Ağus­tos 3 çocuk an­ne­si Gül­da­ne doğum son­ra­sı has­ta­ne ya­ta­ğın­da dö­vü­le­rek bı­çak­lan­dı. 25 Ağus­tos Sam­sun­da En­gel­li anne kı­zıy­la bir­lik­te bo­şan­dı­ğı ko­ca­sı ta­ra­fın­dan öl­dü­rül­dü. Daha dün Kon­ya­da Ya­di­gar Taş­de­le­noğ­lu 13 ya­şın­da­ki oğ­lu­nun gözü önün­de öl­dü­rül­dü. Hepsi ve Emine Bulut, kadın düş­ma­nı po­li­ti­ka­lar yü­zün­den öldü ve daha yüz­ler­ce­si. Kı­rık­la­le de ya­şa­nan ve ka­nı­mı­zı don­du­ran ci­na­yet­te Emine Bulut’un ‘Ölmek is­te­mi­yo­rum’ diye ba­ğı­rı­şı, 10 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun ‘Anne lüt­fen ölme” diyen ya­ka­rı­şı ku­lak­la­rı­mız­da çın­lı­yor. Ka­dın­lar ölmek istemiyor. Biz O, 10 ya­şın­da­ki ço­cuk­la­ra ada­let borç­lu­yuz. Biz, Dat­ça­lı ka­dın­lar diyoruz ki; İstan­bul söz­leş­me­si uy­gu­lan­sın 6284 sa­yı­lı kanun ko­ru­ma­sı tam sağ­lan­sın. Biz, bir kişi bile ek­si­le­me­ye­ce­ğiz, öf­ke­miz­le hın­cı­mız­la, kadın düş­ma­nı po­li­ti­ka­la­ra karşı du­ra­ca­ğız. Biz­ler kadın hak­la­rı sa­vu­nu­cu­la­rı; mah­ke­me sa­lon­la­rın­da ‘Anne lüt­fen ölme’ diyen ço­cu­ğun çığ­lı­ğı ola­ca­ğız. O çığ­lık ada­le­ti ge­ti­rin­ce­ye kadar ad­li­ye ko­ri­dor­la­rın­da çın­la­ya­cak” dedi.
NELER SÖYLENDİ?
@
MERSİN GÜNDEMİ
CHP İl kongresini yaptı!
CHP İl kongresini yaptı!
HAVA DURUMU
Yol Durumu
antalya escort bodrum escort gebze escort alanya escort bursa escort mersin escort samsun escort kayseri escort konya escort gaziantep escort adana escort izmir escort eskisehir escort izmit escort kocaeli escort kusadasi escort ankara escort istanbul escort