DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Advert
Ali Türer
Ali Türer
Giriş Tarihi : 21-12-2020 01:10

OSMANLI-TÜRK GELENEĞİ İÇİNDE MEDRESELER

Osmanlı Klasik Eğitim Sistemi içinde medreselerin görevi esas olarak, İlmiye Sınıfı içinde yer alacakları üretmek, Sünni İslam’ın savunucuğunu üstlenmek, İslamiyet’i kabul etmiş Türklerin moral dayanaklarını yükselmekti. İlmiye Sınıfı Müftüler (Kazasker, Şeyhülislam), Kadılar, Müderrisler ve Din adamlarından oluşurdu. Toplumsal ilişkilerde uyulacak kuralları, Şerri Hukuku, Sünni İslam temelinde Müftü üretir, Kadı da bu kuralları yerelde uygulardı. İlmiye sınıfının içinde yer alan diğer önemli unsur Müderrisler ise Müftüleri ve Kadıları yetiştiren medrese sisteminin temel direğiydiler.

İlmiye sınıfı aynı zamanda moral dayanakları üretme yolu ile sisteme haklılık (meşruiyet) kazandırırdı. Kendi meşruiyetini ise “Ahret imarını mamur” etme yolu ile İslam toplumunu bir arada tutabilme yeterliliğine sahip olmaktan alırdı.

Medreselere hâkim olan eğitimde anlayışına göre kavrayıcı olan imandı, aklın edimine kuşku ile bakılırdı. İmanın kontrolünde işlemeyen akıl açıklayıcı olamazdı. Bilgi tümüyle İslami olmak durumundaydı. Asıl bilgi kaynakları Kuran ve Hadis olduğu için de hafıza ve belagat eğitimi öne çıkardı. Eğitim, hoca ve talebe arasındaki bire bir ilişkide söze ve nas’lara (kesin yargılara) dayanıyordu. Eğitim, şerhler (açıklamalar) ve haşiyeler (kenar yazıları, dip notlar) üzerinden ilerler, tasım (bilinenden bilinmeyeni çıkarma) yolu ile karara ulaşılırdı. Konaklarda erkeğin sözü geçerdi.

Doğal olarak karar vericiler Müftü, Kadı, Müderris olur, softa ya bunu idrak etmek düşerdi. Verilen eğitim, Allah ile kul arasındaki ilişkiden kaynağını alan toplumdaki birebir ilişkileri olduğu gibi koruma amacına dönük olduğu için doğal olarak gönül eğitimi niteliği taşır, her türlü değişim tehdit sayılırdı.

İlmiye Sınıfı, XVII. Yüzyılın ortalarından itibaren orijinal misyonunu yitirmeye başladı. Çünkü 500 yıl önce, Batı’nın terk etmeye başladığı skolâstik üretim mekanizması ile dağılmaya yüz tutan yapıyı çökmekten kurtaracak elit yetiştirilemezdi.

Yeni süreçte sistemi yine merkeziyetçi gelenek içinde olsa da ayakta tutabilmenin yolu, eğitimin modernleşmesinden geçiyordu. Bu farkına varışa, Kapıkulu ve İlmiye Sınıfı içinde giderek derinleşen yozlaşma da oldukça yardımcı olmuştu.

Örfi Hukuk elinde Sünni İslam’ın siyaseten araç olarak kullanılması, İslam Devleti geleneğinin doğal bir özelliğiydi. Bu gelenek içinde din ve devlet ikiz kardeştirler. İman ile amelin birleştiği noktada ister istemez devletin rolü belirleyiciydi. Fakat modernleşmenin başladığı yerde bu kardeşlik, devlet için ister istemez giderek bir yük haline gelecekti.

Sistem modernleşirken millet kavramını, dini ayrım üzerinden sürdürmek mümkün değildi. Yeni süreçte dinin, siyasetin elinde araç olma talebini sürdürmesi; siyaset alanında karmaşayı arttırmaktan başka bir işe yaramıyordu. Üstelik bu durum, Sünni İslam içinde çatışma ve bölünmelere yol açıyordu.

Osmanlı Devletinde devlet kadrolarını, 1850’lerden sonra açılan modern okullardan mezun olanlar doldurmaya başlayınca, modernleşme Osmanlıda daha da belirgin hale gelmeye başladı. Öte yandan kimi dini yorumlar da giderek sertleşme yaşanıyordu. Malum, imanı canlandırmak için halkın korkusunun altındaki ateşi canlandırmak lazımdı.

Bu durum tarikatların canlanmasına, müderrislerin tarikatlarla daha fazla içli dışlı olmaya başlamasına yol açtı. Hepsi değilse de ulamadan pek çok zevat, eğitimde modernleşmeye her geçen gün daha sert tepki vermeye, değişime karşı çıkmaya başladı. Ortaya, kör bir siyasi güç ortaya çıkmaya başladı.

Medreselerde müderrisliğe gelme kalıtsal bir hale geliyor, yüksek ulemanın oğulları daha beşikteyken babalarının mevkiine uygun unvanlar alıyorlardı. Müderris sayısı ile birlikte, derslere girmeden maaş alanların sayısı da giderek artıyordu.

İltimas ve rüşvet, kadı, kazasker, müderris atamalarda yaygınlaşmaya başladı. Örneğin Rüstem Paşaya verdiği rüşvetler sayesinde Selanik kadısı iki kadılık bölgesine birden bakar hale gelmişti. Sultan

İbrahim döneminde Cinci Hoca tüm kadılıkları önce parayla dağıtıyor, sonra aynı makamları yeniden satabilmek için kadıları vaktinden önce azlediyordu.

Denetim azalınca, vakıfların elinde zenginlik birikmeye başlamış, ulemadan bazıları, ekonomik bir güç olarak da ortaya çıkmaya başlamışlardı.

Medrese öğrencileri de öğrenimi bırakıp isyancılar arasına karışıyordu. Ahlak dışı işler içinde giderek adları daha fazla geçmeye başlamıştı. Çünkü delikanlı çağlarında, duvarları kalın, doğru dürüst ışık görmeyen “hücre”lerde yaşamak zorunda kalıyor, bahar aylarında cerre çıkmalar dışında toplumla sosyal ilişki kuramıyorlardı. (Uzunçarşılı, 1988:242-266; Akdağ 154-157)

XVI. yüzyılın ikici yarısında Karesi Vilayeti’nde Suhte (medrese öğrencileri) ayaklanmaları baş ağrıtır hale gelmişti. 1580’li yıllarda, Karesi Vilayeti’nde “Çarpınoğlu” adlı bir Yörük medrese öğrencisi çıkmış, etrafında topladığı 300 dolayında öğrenci ile Germiyan ilindeki öğrencilerle çatışmaya başlamıştı. Şer’iye sicilleri, Bursa ve Balıkesir’de öğrencilerin işledikleri cinayetler, hırsızlık, yol kesme, ırza geçme olaylarıyla doluydu. “Büyük kaçgınlık” yıllarında bu, bütün Anadolu’ya yayılmıştı.

XVI. Yüzyılda Osmanlı uleması ikiye bölünmüş durumdaydı. Çatışmanın bir ucunda şeriatı katı biçimde uygulamak isteyen “Kadızadeler”, diğer ucunda ise Sufiliği savunan Mevlevî ve Halveti tarikatları vardı. Kadızadeler tütün yasağı adı altında terör estiriyor, rüşvet yoluyla tayin ve azillerde önemli rol oynuyorlardı. Olaylarda başrolü oynayan Kadı zade Mehmet Efendi (Küçük Kadı zade 1576-1631) Balıkesir doğumluydu.

XVI. Yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, Kadızadelerin ilham kaynağı, şeriattan en küçük sapmayı bile şiddetle eleştiren yine Balıkesirli Mehmet Birgevi Efendi (1522- 1573) dini düşüncede oldukça katıydı.

II. Abdülhamit döneminde Sübyan mektepleri yerlerini iptidailere bırakırken, Anadolu’da rüştiye ve idadiler yaygınlaşmaya başladı. İlmiye sınıfının rolünü artık modern eğitim içinde yetişmiş sivil elit kadrolar almıştı. II. Abdülhamit yaygınlaştırdığı modern eğitim içinden yetişecek genç kuşağın, daha sonra başına çorap örmesinden korkuyordu. Bu nedenler okulların programlarını olabildiğince dinileştirmiş, her okulun başına bu programların uygulanmasını denetleyecek hafiyeler dikmişti.

Medrese reformu, II. Meşrutiyet yıllarını beklemek zorunda kaldı.

İttihat Terakki, Türkçü ve İslâmcı akımları birleştirmeye, “aydın din adamı” yetiştirmeye özel bir önem verdi. Öte yandan Türkçülük doğrultusunda toplumu şekillendirmek için modern eğitimi araç olarak kullanmaya başlayacaktı. Anadolu’da İttihat Terakki Sultanileri açtı. Darülfünun’u elit yetiştirecek biçimde Alman Profesörler eliyle yeniden düzenledi.

Bu süreçte Medreselerin ıslahı da 1909 yılında başladı. 1910 yılında ülkede 2.490 medrese vardı. İttihat Terakki, Medrese öğretimini beş yıllık bir süre içinde ıslah etme hedefini önüne koymuştu.

27 Eylül 1914 tarihli nizamname ile medreseleri yeniden düzenledi. Bazı şerh ve haşiyeleri medrese programlarından çıkardı, tabii bilimlere ve akli ilimlere, Felsefe ve Türkçe derslerine programlarda yer verdi. İslamcılıkla Türkçülüğü uzlaştırmanın gereği olarak da, programlarda yeni düzenlemeler için Şeyhülislamdan fetva almayı da ihmal etmedi.

Medreseler vakfiyeler ile yönetildiğinden, bağlı oldukları Evkaf Nezareti önce Şeyhülislâm’ın kontrolünden çıkarıldı, sonra da Maarif Nezareti’ne bağlandı. Öte yandan Şeyhülislamın şerri mahkemeler üzerindeki kontrolüne de bir son verildi, mahkemeleri adalet bakanlığına bağlandı.

Böylece eğitim ve hukuk üzerindeki kontrolünü tümüyle yitiren Şeyhülislâmlık, bir tür Diyanet İşleri başkanlığına dönüşme yoluna girdi. Medrese programlarında ve statülerinde yapılan değişikliğin yanı sıra yabancı özel okullar da kontrol altına alınmaya çalışıldı. Böylece II. Meşrutiyet yıllarında "öğrenim birliği" yolunda çok önemli bir adım atılmış oldu.

Cumhuriyet kurulduğunda Türkiye’de faaliyet halindeki 29 Dârülhilâfe, 479 ilkokul düzeyinde eğitim veren Medâris-i İlmiye medresesi vardı. Buralarda 16.245 öğrenci öğrenim görüyordu. 1924 Tevhid-i Tedrisat yasası ile eğitim-öğretimde program bütünlüğü sağlandı. Medreseler, tekke ve zaviyeler

kapatıldılar. Buralarda okuyan öğrenciler düzeylerine göre çeşitli okullara yerleştirildiler. Fakat daha sonra Anadolu’nun çeşitli yerlerinde, özellikle doğuda medreseler, yasadışı da olsa faaliyetlerini sürdürmeye devam ettiler.

2020 Türkiye’sinde, gene dini eğitimi yaygınlaştıracak, karma eğitimi sonlandıracak adımlara tanık oluyoruz. Dini, siyasetin aracı haline getirme talebi, bugün de geçmiştekine benzer, beklentinin ötesinde, hatta tersine sonuçlara yol açıyor. Belki tam da bu yüzden tarihi yeniden hatırlatmakta yarar var, nereye koşulduğunu görmeye, göstermeye ihtiyacımız var, yanılıyor muyum?

KAYNAKLAR

Ali Türer, Uluslaşma ve Evrenselleşme Sürecinde Modernleşme Dönemi Eğitim Düşüncesi’nin Rolü, Balıkesir: Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1998.

Aydın Ayhan, Balıkesir Eğitim Tarihine Notlar, Balıkesir Yeni Haber Gazetesi,8-11 Nisan 1995.

İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1947.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı. Ankara: T. Tarih Kurumu Bas., 1988

Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası: Celali İsyanları,İstanbul: Cem Yayınevi, 1995.

Necdet Sevinç, Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Düzeni, İstanbul: Üçdal Neşriyat,1985.

Mustafa Naima Efendi, Naima Tarihi, Hazırlayan: Zuhuri Danışman,İstanbul: Danışman Yayınevi, 1968.

Necdet Sakaoğlu, Osmanlı Eğitim Tarihi,İstanbul: İletişim Yayınları, 1991.

Niyazi Altunya. Türkiye’de Laiklik ve Din Eğitimi.Ankara: Can Matematik Eğ. İnşaat Yayın, 2010.

Tarık Zafer Tunaya, İslâmcılık Cerayanı (İstanbul: Baha Matbaası, 1962)

Taner Timur, Türk Devrimi,1989.

Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, İstanbul: Eser Matbaası, 1977.

NELER SÖYLENDİ?
@
Ali Türer

Ali Türer

DİĞER YAZILARI DEMOKRASİYİ TESİS ETMEK EN ÇOK CHP’YE YAKIŞIR 16-09-2021 14:01 ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 03-09-2021 07:02 30 AĞUSTOSUN ANLAMI ÜZERİNE KULLANIŞLI BİR BİLDİRİ! 28-08-2021 16:04 TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTENİN GELİŞİMİNE ALMAN KATKISI 25-08-2021 14:14 YKS VERİLERİ BİR GARİP, ORTA ÖĞRETİM İSE BİLDİĞİNİZ GİBİ 15-08-2021 06:17 KAYIT DIŞI DEVLET, KARA SONUÇ! 04-07-2021 19:19 MÜSİLAJ SORUNU ÜZERİNE 25-06-2021 08:33 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE 14-06-2021 21:42 HALASKARLAR ARASI KAVGA 31-05-2021 21:56 İNANCIN ARAÇSALLAŞMIŞ HALİ ÜZERİNE! 18-05-2021 11:22 İKİZDERE DİRENİŞİ VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! 10-05-2021 21:31 HEDONİZME VE UTANCA DAİR 20-04-2021 18:08 BİR GARİP DARBE TEŞEBBÜSÜ VE SONUÇLARI ÜZERİNE! 08-04-2021 10:45 KARDEŞLİKLER ÜZERİNE 05-04-2021 09:25 DEVLETİN DİNİ OLMAZ DA MİLLETİ OLUR MU? 19-03-2021 07:16 ANILAR: NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YILLARIM 11-03-2021 10:58 PROGRAMCI GÖZÜYLE ANAYASA! 02-03-2021 08:57 TÜRKİYEDE ÜNİVERSİTE GERÇEĞİ 15-02-2021 09:32 KATILIMCI DEMOKRASİ ÜZERİNE 02-02-2021 22:26 MODERNLEŞMEYİ ETKİLEYEN DÜŞÜNCE AKIMLARI, EĞİTİMDEKİ SONUÇLARI 23-01-2021 21:08 İSLAMCILIK- BATICILIK- TÜRKÇÜLÜK ÇATIŞMASI İÇİNDE İSTİKRAR ARAYIŞI! 12-01-2021 19:10 2021 TÜRKİYESİNDE, EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALENİN SONUÇLARI ÜZERİNE 01-01-2021 21:01 OSMANLI-TÜRK GELENEĞİ İÇİNDE MEDRESELER 21-12-2020 01:10 İNSAN HAKLARI MI DEDİNİZ? 11-12-2020 09:46 “ÇIKMAZ BU YOLUN BİR YERE!” 16-11-2020 08:45 UZAKTAN ÖĞRETİMDE BARİ ÖĞRETMENİ RAHAT BIRAKIN! 31-10-2020 08:26 YENİ NORMAL: İKTİDAR DEVLET, MUHALEFET DÜŞMAN! 16-10-2020 16:06 TUHAF İŞLER 11-10-2020 07:09 TÜRKİYE’DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME 04-10-2020 12:36 MEMLEKETİN HALİ VE YENİDEN ATATÜRK MESELESİ ÜZERİNE! 26-09-2020 06:52 DARBECİLER, BİR ÖĞRETMEN OKULUNU NASIL YÖNETİR? 14-09-2020 05:56 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE ÇÜRÜME DÖNEMİ 07-09-2020 08:37 KUŞKANADI: BİR GONCA HİKÂYESİ 01-09-2020 07:50 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? (2) 24-08-2020 01:58 NEYİ GÜÇLENDİRMELİ, MERKEZİ Mİ, YERELİ Mİ? 15-08-2020 19:54 AH ŞU LİBOŞLAR! (2 09-08-2020 21:56 AH ŞU LİBOŞLAR! 03-08-2020 07:51 Cumhuriyeti 2. yüzyıla taşıyacak partiden, parti içi demokrasi manzaraları! 27-07-2020 08:15 101 AKSAÇLI’DAN MUHALEFETE ÇAĞRI! 21-07-2020 16:43 KONJONKTÜRÜ SÜRDÜRMEDE İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (2) 18-07-2020 18:44 İDEOLOJİLERİN ROLÜ ÜZERİNE! (1) 14-07-2020 09:43 Abdülhamit üzerinden Türkçü-islamcı kapışması ve çağrıştırdıkları! 06-07-2020 10:36 BİR ANI: DURSUN DUMAN NASIL KATLEDİLDİ! 26-06-2020 00:46 DAYANIŞMAYA ENGEL DAVRANIŞ KALIPLARI VE ÖNYARGILAR ÜZERİNE! 17-06-2020 01:10 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE BİR SALDIRI, BİR ÖLÜM: NAVER ENGİN 11-06-2020 09:52 CHP İKTİDARINDA NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE BALIKESİR’DE SOL (1978) 04-06-2020 23:02 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜNDE ÇATIŞMALI YILLAR -1- (1976-1977) 31-05-2020 05:34 KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA KARESİ DARÜLMUALLİMATI 28-05-2020 08:47 DEVRİM ÇOCUKLARININ NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ KAVGASI (1972-1976) 21-05-2020 03:29 BALIKESİR’DE 1968’Lİ YILLAR VE NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ ÖĞRENCİ ÖRGÜTÜ 15-05-2020 08:49 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TALEBE CEMİYETİ 08-05-2020 09:56 ANILARA YOLCULUK: 1 MAYIS 1977! 01-05-2020 10:34 BUGÜN 23 NİSAN, NEYİ KUTLAYACAĞIZ, NE İLE ÖVÜNECEĞİZ! 23-04-2020 19:40 Toplumda Adalet Duygusu, Bugün Dünden Daha YARALI! 16-04-2020 14:34 TÜRKİYENİN CORONA VİRÜS İLE İMTİHANI! 13-04-2020 07:36 DIŞARIDAKİ MAHPUSTAN İÇERDEKİ SİYASİLERE! 05-04-2020 13:10 VİRÜS İLE YAŞAMAYA HAZIR MISINIZ? 26-03-2020 23:15 VİRÜSLE MÜCADELE NASIL OLMALI! 15-03-2020 11:21 BİR VEFASIZLIK ÖRNEĞİ: SAVAŞTEPE KÖY ENSTİTÜSÜ YERLEŞKESİ! 10-03-2020 09:51 “ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALMAYACAK!” ÖYLE Mİ 01-03-2020 22:58 CHP, İKTİDARA HAZIR MI? 16-02-2020 06:53 KULLANILMA SIRASI ŞİMDİ DEPREME Mİ GELDİ! 08-02-2020 23:15 EFSANE OLMUŞ MÜDÜR YARDIMCILARI 04-02-2020 17:20 ATATÜRK’ÜN NECATİ ÖĞRETMEN OKULUNU ZİYARETİ 28-01-2020 17:51 DOĞAYI, YAŞAMI TAHRİP PAHASINA EKONOMİYİ CANLANDIRMA: BU NASIL SİYASET? 21-01-2020 00:53 KAMUDA KIYAFETLER İNANCA UYGUN HALE Mİ GETİRİLECEK! 13-01-2020 08:33 Yeni bir başlangıç olsun gelecek yıllar 29-12-2019 13:09 ÖĞRETMEN OKULU MÜDÜR YARDIMCISI MEHMET FUAT GÜNDÜZALP 23-12-2019 07:18 TÜRKİYEDE ÖZEL ÖĞRETİM NEYE HİZMET EDİYOR? 14-12-2019 09:08 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE SON NOKTA: BUYURUN CENAZE NAMAZINA! 30-11-2019 12:16 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN BİR ÖĞRETMEN 25-11-2019 10:47 YÜKSELEN DUVARLAR VE İKİYÜZLÜLÜK ÜZERİNE 16-11-2019 12:45 KİM KAYBEDİYOR? 05-11-2019 08:51 Yurtta Barış, Dünyada Barış! 30-10-2019 07:56 NECATİ EĞİTİM FAKÜLTESİ TARİHİNDEN: ADNAN ÇAKMAKÇIOĞLU (1922-1998) 26-10-2019 23:35 OPERASYONA İÇİ YANARAK DESTEK OLANLARA BİR SORU! 11-10-2019 12:24 NECATİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ TARİHİNDEN: OSMAN HATİPOĞLU 01-10-2019 07:34 POSMODERN SÜREÇTE EĞİTİM 23-09-2019 07:38 OKULLAR AÇILIRKEN 2019 TÜRKİYE’SİNDE EĞİTİMDE SORUNLAR! 07-09-2019 06:47 BİR BASKETBOL MAÇININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 04-09-2019 13:51 HUKUK DEVLETİ OLMADAN MODERN DEVLET OLUNMAZ! 03-09-2019 09:38 BİR ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİ: NECATİBEY EĞİTİM FAKÜLTESİ 27-08-2019 09:29 KAZ DAĞLARINA BAK, EĞİTİM İLE YABANCILAŞMIŞ İNSANI GÖR! 04-08-2019 07:50 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 İZMİR GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE NELER OLUYOR 25-07-2019 08:04 MUHALEFET, SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİNE HAZIR MI? 19-07-2019 09:43 BALIKESİR HALKEVİ NECATİ ÖĞRETMEN OKULU İLİŞKİSİ 11-07-2019 09:02 BU REFORMLA ÖĞRENCİ, SORU YERİNE SORUN ÇÖZEBİLECEK Mİ? 29-05-2019 07:56 TÜRKİYE DE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SİSTEMİ NASIL BOZULDU! 05-05-2019 08:05 İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 13-04-2019 09:26 AYIPLI SEÇİM! 02-04-2019 12:12 Toplumun yeni yıl hediyesi savaş mı olacak! 28-12-2018 09:06 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞA ÜZERİNE (2) 10-12-2018 09:00 ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE YAŞANAN KARMAŞANIN TEMELİNDE NE VAR? 24-11-2018 20:42 GÜZEL NEDİR, SEÇİM GERÇEKTEN BİZE Mİ AİT? 12-11-2018 12:07 MAHCUP MİLLİYETÇİLİK ÜZERİNE! 03-11-2018 00:23 BEKA SORUNU! 14-10-2018 07:32 Karma Eğitim İlkesine Alternatif Oluşturmak Demokratik Görev Olabilir mi? 13-09-2018 11:40 PARTİLER YAŞANAN YEREL SORUNLARIN NE KADAR FARKINDA! 10-09-2018 10:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (2) 18-08-2018 09:40 POST MODERN YAKLAŞIMLARIN EĞİTİME ETKİLERİ (1) 13-08-2018 08:25 EĞİTİM HAKKI VE LİSEYE GEÇİŞ MODELİ ÜZERİNE! 02-07-2018 08:26 SATİ BEY’İN TÜRKİYEDE EĞİTİMİN MODERNLEŞMESİNE KATKILARI! 21-06-2018 06:05 ERDEMLİ İNSAN YETİŞTİRME YOLU OLARAK EĞİTİM! 10-06-2018 01:34 EĞİTİMDE ETİK VE AHLAKİLİK SORUNU! 03-06-2018 15:31 CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İÇİN BİR FİKRİM VAR! 30-04-2018 07:51 TEOG YERİNE BU SİSTEMİ Mİ BULDUNUZ? 01-04-2018 02:04 2017’DE EĞİTİMDE NE DEĞİŞTİ! 26-12-2017 17:11 Parası olana eğitim ve sağlık/ Bağlılığı olana iş ve koruma! 09-12-2017 19:11 Öğretmen nasıl değerlendirilmeli? 06-11-2017 22:37 Lider nasıl yetişir? 08-10-2017 09:45 SORUN TEOG DEĞİL, YÖNLENDİRME SİSTEMİ! 24-09-2017 09:24 Eğitimde Adalet var mı? 04-09-2017 19:29 Uhrevileşmeye doğru! 10-08-2017 16:23 YENİ” PROGRAMLAR ÜLKEYE NE GETİRİR! 23-07-2017 13:35 Anlam Arayışı 01-07-2017 12:54 Zorunlu Arabuluculuk 20-06-2017 20:39 MESLEKİ EĞİTİM ANLAYIŞIMIZ NASIL DOĞDU, NASIL GELİŞTİ? 08-06-2017 15:09 ÖĞRETMEN NASIL GÖRÜNMELİ? 28-05-2017 08:27 CHP'NİN SORUNU, TÜRKİYE'NİN SORUNU 07-05-2017 11:09 “BİZ VE DİĞERLERİ”/ İKİYÜZLÜ SİYASET ÜZERİNE! 23-04-2017 10:41 BİR TEŞEKKÜR İÇİN BORÇLANMAK! 16-04-2017 09:45 YGS SONUÇLARI VE ORTAYA ÇIKAN EĞİTİM HALİ ÜZERİNE? 03-04-2017 13:29 Öğretmen Atamalarında Keyfilik! 18-03-2017 19:03 EVRİM KARŞITI YAPILANDIRMACILAR! 06-02-2017 10:50 BİREY OLABİLMEK! 01-02-2017 08:00 AKIL TUTULMASI 18-01-2017 09:07 ZİHİNSEL BECERİ VE YARATICILIK NASIL ÖLÇÜLÜR? 08-01-2017 09:58 Yeni Yıl Kutlamasına İntizar 31-12-2016 12:32 EĞİTİME İDEOLOJİK MÜDAHALE VE DEĞİŞİM İHTİYACI 20-12-2016 06:49 İDEOLOJİ, EĞİTİM VE DEĞİŞİM! 09-12-2016 11:56 Eğitimde İşler Yolunda mı ? 05-12-2016 10:10
ARŞİV ARAMA
Mersin Adana Tren Saatleri 2021
Gazetemiz MEİGDER Üyesidir
Meigder
isveçbahis güvenilir mi isveçbahis şikayet isveçbahis lisans isveçbahis güncel giriş adresi isveçbahis hakkında isveçbahis mobil isveçbahis ödeme yapıyor mu isveçbahis isveçbahis adres isveçbahis giriş